Workshops & Presentaties 30 mei

Workshops (let op: 55 minuten, beslaat ronde 1 én 2)

Workshop Tijd en In gesprek met de Werkgroep Cultuurconvenant Alkmaar
In februari 2018 is, op initiatief van de gemeente Alkmaar, door de Alkmaarse schoolbesturen en culturele instellingen het cultuurconvenant PO 2018 – 2023 ondertekend en een gezamenlijke ambitie benoemd. In vervolg daarop is een werkgroep (met een vertegenwoordiging van besturen en culturele instellingen) in het leven geroepen om die ambitie te concretiseren. De leden van de werkgroep nodigen directies én ICC van de scholen uit om in gesprek te gaan over wensen, vragen en mogelijkheden en die ambitie verder vorm te geven. door Werkgroep Cultuurconvenant

Een van de onderwerpen in het gesprek is ‘tijd’. Die factor is essentieel als ’t gaat om zinvolle innovaties en activiteiten in het onderwijs. Hoe krijgen we ruimte in het hoofd, in de agenda en in het curriculum. Mediamoose Internetbureau en KEETmeester Wim van Bokhorst bundelen de krachten met schoolteams om daar oplossingen voor te ontwerpen. In een korte presentatie vertellen de initiatiefnemers hoe ze hier inmiddels mee bezig zijn in het veld.          

Workshop Geld voor Cultuur; hoe-zit-het ? (ook alweer)?
Soms is er (extra) geld nodig voor cultuur op school, bijvoorbeeld geld voor een schoolbrede projectdag, vitrinekasten of een teamscholing.  Welke financiële mogelijkheden zijn er - op het gebied van structurele én incidentele gelden-  en welke inspanning moet je hiervoor leveren? Na deze workshop ben je op de hoogte van de actuele structurele en incidentele gelden voor cultuur, weet jij wat je startpunt moet zijn voor iedere geldwervingsactie, en heb je zicht op de kansen op het gebied van fondsen, sponsoring en donaties. Heb je een cultureel idee waar je geld voor zoekt? Neem dit idee dan vooral mee! 
door Renske Hoogervorst, trainer en adviseur cultuureducatie in Noord Holland.

Presentaties (25 minuten):

Rondleiding Regionaal Archief Alkmaar 
In de depots van het Archief wordt veel materiaal van vroeger bewaard. In de ‘schatkamer’ vinden we o.a. het stadsrecht van Alkmaar en de originele polsstokbriefjes van het Beleg van Alkmaar in 1573. Maar er liggen ook originele kranten (van 1796 tot nu), eeuwenoude atlassen, oorlogsdocumenten en mooie kaarten, foto’s en tekeningen. We laten de mogelijkheden zien die onze rijke collectie biedt bij de invulling van geschiedenislessen of omgevingsonderwijs voor uw leerlingen. Het is makkelijker dan u denkt. Laat u inspireren! 
door Emmie Snijders, Regionaal Archief Alkmaar

Presentatie A: 
CMK en De Cultuur Loper 
Een programma dat scholen helpt om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. De Cultuur Loper is een meerjarig programma, bestaande uit coaching, scholing én een online-instrument, waarmee scholen de kwaliteit van de cultuureducatie kunnen verbeteren. In de presentatie ligt het accent op het resultaat van werken. door Betrokken school

CMK en Ondernemend Leren 
Ondernemend leren draait om eigenaarschap. Wie zijn zinnen op iets heeft gezet, heeft als het ware de motor van het leerproces op gang gebracht en ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel. Ondernemend leren is gericht op iets van waarde in het nu - een concreet doel van betekenis – én  op de ontwikkeling van  leerlingen met het oog op de toekomst. Ondernemend Leren wordt in deze presentatie ingezet vanuit de focus cultuur. 
door Judith Kat, De Educatieve Stad

Presentatie B:
CMK en Erfgoed 
In deze presentatie staat erfgoed centraal, zowel het materiële als het immateriële erfgoed. De uitgevoerde trajecten tonen de betekenis van de eigen omgeving voor kinderen. De uitvoering van een erfgoedtraject kan op actieve én receptieve wijze gecombineerd worden met de kunstdisciplines. De praktijkvoorbeelden zijn een illustratie van duurzame trajecten. 
Monique van Zelst, Stichting Tijdgeest 
Caroline Leqlerc, Directie de Boswaid Egmond a/d Hoef

CMK in combinatie met een cultuurcoach
De combinatiefunctionaris voor cultuur (Brede Impuls combinatiefuncties, 2012) wordt meestal cultuurcoach genoemd. De inzet van de cultuurcoach in combinatie met gelden uit de CMK regeling biedt extra kansen. In de presentatie ligt de keuze op de discipline beeldende vorming en wordt duidelijk hoe er aansluiting kan plaatsvinden op de visie en werkwijze (thematisch werken) van de school. 
Denise Kamp, Vakdocent beeldend/ cultuurcoach 
Anja Spaans, Locatieleiding de Zes Wielen (Oudorperdijkje)

Presentatie C: 
CMK en dans, muziek en theater 
In de presentatie worden de podiumkunsten theater, dans en muziek centraal gesteld aan de hand van praktijkvoorbeelden.  Zo wordt dans gekoppeld aan bewegingsonderwijs, muziek aan de visie van de school en de werkwijze van ateliers en theater aan het vakgebied geschiedenis. De drie presentaties maken de vraag van de school zichtbaar en geven inzicht in de rol van de leerkracht.
Angela Vriend, Vakdocent dans/ Inbewegingzijn
Christiane Nieuwmeijer, Lerarenopleider muziekonderwijs
Joke de Heer, Leerkracht Nicolaas Beetsschool/ muziek
Hanneke Saaltink, Leerkracht Nicolaas Beetsschool/ muziek
Joke Houtkoper, Vakdocent theater/ Stichting de Vier

Presentatie D: DIT STELT NIKS VOOR
(Van figuratieve naar abstracte beeldende kunst).
Veel mensen vinden abstracte kunst moeilijk te beoordelen: het stelt immers niks voor! Maar zelf een abstract kunstwerk maken is niet zo makkelijk als het lijkt. Mondriaan heeft bijna zijn hele leven nodig gehad om het te leren!  Aan de hand van zijn werkwijze ga je met je favoriete figuratieve kunstwerk als inspiratiebron zelf een abstract kunstwerk maken. door Lien Miedema, Educatie Kunstuitleen Alkmaar

Tafelgesprek Erfgoed
Erfgoed valt niet alleen onder het leergebied kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56), maar ook onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving. Op die manier worden zij zich bewust van het cultureel erfgoed om hen heen. In dit tafelgesprek worden vraag én aanbod onderzocht. Hoe past Erfgoed in het cultuuronderwijs? Wat zijn de lokale en regionale instellingen en mogelijkheden, wie is waar actief en welke expertise is waar te vinden. 
door Gonna de Reus, Beleid en promotie erfgoed gemeente Alkmaar

TERUG NAAR AANMELDPAGINA